Faillissementen natuurlijke personen
Faillissementen rechtspersonen
WSNP
Dataroom
Gerechtelijke incasso
Incassoʼs
Internationale incasso
Minnelijke incasso
Uitvoeren van het vonnis
Arbeidsrecht
Bestuursrecht
Bouwrecht
Faillissementsrecht
Familierecht
Handelsrecht
Huurrecht
Intellectueel Eigendomsrecht
Milieurecht
Ondernemingsrecht
Ontslagrecht
Paardenzaken
Transportrecht

Faillissementsrecht

 

Juridisch advies en procederen

 
De advocaten van Kolkman Advocaten worden regelmatig door de Rechtbank aangesteld tot curator in faillissementen. Ook zijn er diverse bewindvoerders bij Kolkman Advocaten werkzaam, die door de Rechtbank benoemd worden in schuldsaneringen van natuurlijke personen. Het verschil tussen een faillissement en een schuldsanering is dat, degene die toegelaten wordt tot de schuldsanering door de Rechtbank na drie jaren, als hij zich aan de voorwaarden houdt en te goeder trouw is, een zogenaamde “schone lei” krijgt, waardoor hij van zijn schulden af is. Aan het einde van een faillissement blijft degene, die failliet is geweest aansprakelijk voor zijn schulden. Is het een rechtspersoon, zoals een B.V., dan houdt de B.V. in dat geval op te bestaan, tenzij er een akkoord is aangeboden aan de schuldeisers. 

Wat kunnen wij in dat verband voor u betekenen? 
Wij kunnen u adviseren als een faillissement dreigt, hetzij van uw eigen onderneming, hetzij van één van uw afnemers. Het aanvragen van een eigen faillissement is een zeer ingrijpende stap. Het is verstandig om u daarbij goed te laten voorlichten en begeleiden over de risico’s en de gevolgen van een faillissement. U kunt daarbij denken aan mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid, acties van de curator om bepaalde rechtshandelingen ongedaan te maken (actio pauliana), aansprakelijkstelling door de Belastingdienst wegens het niet tijdig melden van betalingsonmacht, het inroepen van de borgtocht door de financier of de verkoop van het woonhuis van de bestuurder omdat daar een hypotheekinschrijving op rust voor een zakelijke financiering, persoonlijke aansprakelijkstelling door schuldeisers wegens het aangaan van verplichtingen in het zicht van een faillissement, etc. 

Wat kunnen wij voor een schuldeiser betekenen? 
Wij adviseren schuldeisers bij de uitoefening van hun zekerheidsrechten, zoals pandrechten, eigendomsvoorbehoud, preferentie (dat zijn bijzondere voorrechten die u bijvoorbeeld kunt uitoefenen voor schadevergoedingen) en, waar niet zo vaak een beroep op wordt gedaan maar wat wel zeer verstrekkende voordelen heeft voor een schuldeiser, het recht van reclame (kort samengevat ontbinding van de koop als er niet binnen zes weken na de levering betaald is, waardoor de eigendom bij de leverancier terecht komt). Bij een eigendomsvoorbehoud is het verstandig het eigendomsvoorbehoud zodanig te formuleren dat dat eigendomsvoorbehoud niet alleen geldt voor die specifieke goederen, die onbetaald zijn gebleven, maar voor alle goederen die u geleverd hebt (een zogenaamd verlengd eigendomsvoorbehoud). Dat moet goed in uw algemene voorwaarden geregeld zijn en u moet er uiteraard voor zorgen dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn. 

Renvooiprocedures
Als de curator uw vordering niet erkent en hij heeft toch voldoende actief om daar een uitbetaling op te doen, kunnen wij u bijstaan in zogenaamde renvooiprocedures. Als uw vordering betwist wordt door de curator en u bereikt op de verificatievergadering geen overeenstemming via bemiddeling van de rechter-commissaris, zal de rechter-commissaris dat geschil over de betwisting van uw vordering verwijzen naar een zitting van de Rechtbank. Op die zitting kunt u alleen maar via een advocaat aangeven op grond waarvan u van mening bent dat uw vordering ten onrechte betwist is. Ook in dat soort zaken kunnen wij u bijstaan, nu wij aan beide zijden meer dan 30 jaar ervaring hebben, dus zowel aan de zijde van de curator bij betwistingen van vorderingen, als aan de zijde van crediteuren als de vordering ten onrechte betwist is. 

Bij betwisting van een vordering door de curator kunt u denken aan de vraag of de vordering überhaupt wel bestaat, of de vordering inderdaad de omvang heeft die u stelt dat die heeft, of dat het een voorwaardelijke vordering is terwijl de voorwaarde voor opeisbaarheid nog niet in vervulling is gegaan, bepaalde voorrangsrechten (preferenties) van de vordering en ook de vraag of uw vordering een boedelschuld is of niet. 

Interesse in doorstart?
Aangezien de advocaten van Kolkman Advocaten regelmatig optreden als curator weten zij als geen ander hoe een biedproces in een faillissement verloopt en kunnen zij u bijstaan en adviseren bij het uitbrengen van een bod, zodat u niet teveel betaalt, maar toch een veel grotere kans maakt om de uiteindelijke doorstarter te worden. Wij weten als geen ander waar u op moet letten bij het uitbrengen van een bod in een faillissement (hoe weet u wel zeker dat u wel eigenaar wordt van alle machines, inclusief bijvoorbeeld de leaseapparatuur en de machines waar de Belastingdienst een bodemvoorrecht op uitoefent of bodembeslag op gelegd heeft, goederen onder eigendomsvoorbehoud, goederen waarop een retentierecht wordt uitgeoefend etc.?). Dat zijn complexe zaken die vaak zeer vergaande gevolgen kunnen hebben als u daar niet voldoende in thuis bent. 

Aan de andere kant biedt een doorstart ook vele mogelijkheden om snel liquiditeiten te genereren door bijvoorbeeld de debiteuren mee over te nemen en vervolgens zelf de service te verlenen. Dat mes snijdt aan twee kanten; u hebt niet alleen direct contact met de betreffende klanten en kunt dardoor nieuwe orders binnenhalen, maar u krijgt ook een belangrijk deel van de koopsom direct al terug en de curator blijft niet met een inningsprobleem van de debiteuren zitten die zich op garantie beroepen, gebreken die hersteld moeten worden etc. Daar kunt u een zekere korting voor bedingen op de koopsom. Hoe hoog die korting is, is afhankelijk van de branche, de grootte van de vorderingen, het aantal debiteuren etc.

Contact
Wilt u weten wat wij voor u en uw faillissementsrecht zaak kunnen betekenen? Bel ons direct op 0546-588888 of mail uw vraag naar info@kolkman.nl.
 
 
Specialisten
mr. F. Kolkman
spacer
spacer Kolkman Advocaten voor ondernemers | Twentepoort Oost 55a Almelo | info@kolkman.nl PRIVACY | ALGEMENE VOORWAARDEN | LINKS | DISCLAIMER
Om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op onze website maken we gebruik van Google Analytics. Deze informatie verzamelen we met behulp van cookies.
Meer informatie    
   AKKOORD