Faillissementen natuurlijke personen
Faillissementen rechtspersonen
WSNP
Dataroom
Gerechtelijke incasso
Incassoʼs
Internationale incasso
Minnelijke incasso
Uitvoeren van het vonnis
Arbeidsrecht
Bestuursrecht
Bouwrecht
Faillissementsrecht
Familierecht
Handelsrecht
Huurrecht
Intellectueel Eigendomsrecht
Milieurecht
Ondernemingsrecht
Ontslagrecht
Paardenzaken
Transportrecht

Disclaimer

 
Website
Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze Internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. De op de site aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld. De inhoud van deze site is niet gericht op gebruik door bezoekers uit andere landen en/of andere jurisdictie dan Nederland. De gegevens dienen dan ook niet te worden opgevat als een vervanging van het professionele advies of oordeel van een jurist, consultant of andere professional.
 Voor een advies raden wij u altijd aan contact op te nemen met een van onze gekwalificeerde deskundigen.
 
Kolkman Advocaten voor Ondernemers B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze Internetsite. De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op deze Internetsite leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Kolkman Advocaten voor Ondernemers B.V.. Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is Kolkman Advocaten voor Ondernemers B.V. niet aansprakelijk.
 
Iedere aansprakelijkheid van Kolkman Advocaten voor Ondernemers B.V., de daar werkzame advocaten en overige werknemers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door haar afgesloten beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico zoals genoemd in de polis. Een kopie van de huidige polis met voorwaarden ligt ter inzage ten kantore te Wierden.
 
Medewerkers van Kolkman Advocaten voor Ondernemers B.V. zijn niet bevoegd op welke wijze dan ook namens Kolkman Advocaten aansprakelijkheid van Kolkman Advocaten voor schade te erkennen.
Het Nederlandse recht is van toepassing en de rechtbank in Almelo (Nederland) is bevoegd.

E-mail berichten
Dit e-mailbericht (inclusief eventuele bijbehorende bijlagen) kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen of te verspreiden. Kolkman Advocaten sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail of de inhoud daarvan. Kolkman Advocaten garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen. Alle in deze e-mail gepresenteerde beschouwingen of opinies zijn uitsluitend van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de opinie van Kolkman Advocaten. Kolkman Advocaten voor Ondernemers B.V., ingeschreven bij de KvK te Enschede onder nr. 06083159.


Kolkman Advocaten voor Ondernemers B.V.
 
spacer
spacer Kolkman Advocaten voor ondernemers | Twentepoort Oost 55a Almelo | info@kolkman.nl PRIVACY | ALGEMENE VOORWAARDEN | LINKS | DISCLAIMER
Om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op onze website maken we gebruik van Google Analytics. Deze informatie verzamelen we met behulp van cookies.
Meer informatie    
   AKKOORD