Faillissementen natuurlijke personen
Faillissementen rechtspersonen
WSNP
Dataroom
Gerechtelijke incasso
Incassoʼs
Internationale incasso
Minnelijke incasso
Uitvoeren van het vonnis
Arbeidsrecht
Bestuursrecht
Bouwrecht
Faillissementsrecht
Familierecht
Handelsrecht
Huurrecht
Intellectueel Eigendomsrecht
Milieurecht
Ondernemingsrecht
Ontslagrecht
Paardenzaken
Transportrecht
Bestuursrecht

Bestuursrecht

 

Juridisch advies en procederen bestuurlijke vraagstukken

 
Het bestuursrecht gaat over de rechten en plichten van burgers (particulieren, bedrijven en non-profit instellingen) tegenover de overheid. In het bestuursrecht is daarnaast geregeld op welke wijze de overheid beslissingen moet nemen en wat u kunt doen indien u het niet met zo’n beslissing eens bent.

Overheid
De overheid (landelijk, provinciaal, gemeentelijk en diverse zelfstandige bestuursrechtorganen) storten jaarlijks een enorme hoeveelheid regelgeving over de maatschappij uit. Vroeg of laat krijgt uw bedrijf dan ook te doen met een bestuursrechtelijk aspect binnen het bestuursrecht. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de aanvraag van een vergunning, of de vraag of u volgens het geldende bestemmingsplan uw activiteiten mag uitbreiden of niet. 

Vergunningen, subsidies  
Als onderneming zult u bijna altijd van doen krijgen met het verkrijgen, intrekken of behouden van een vergunning. Voor veel handelingen en activiteiten heeft u namelijk een vergunning nodig. Voor (ver)bouwen van een gebouw of het in gebruik hebben van een bepaalde installatie heeft u een vergunning nodig. Daarnaast komen veel bedrijven zonder dat zij dit weten in aanmerking voor een subsidie. Een subsidie houdt in dat men recht heeft op een financiële tegemoetkoming van een bestuursorgaan. Een subsidie heeft altijd een wettelijke basis. Voor een subsidie geldt dat deze dient te worden aangevraagd. Indien dit gedaan is kan worden afgewezen of toegekend. Ook hier geldt net als bij vergunningen dat de subsidieaanvraag kan worden afgewezen, verleend en/of worden ingetrokken. Kolkman Advocaten kan u adviseren hoe u het beste en vergunning, subsidie of andere aanvraag bij de overheid indient. Indien u zich niet kunt vinden in de beslissing van de overheid kunnen wij namens u bezwaar of beroep instellen.

Ruimtelijk beleid & bestuursrecht
Daarnaast regelt de overheid de toekenning van een bestemming aan grond en opstallen. Op deze wijze kan de overheid er voor zorgdragen dat de ruimte in Nederland goed wordt beheerd. Dit kan zorgen voor een duurzame ontwikkeling van een bepaald gebied, bijvoorbeeld een bedrijventerrein. De overheid regelt dit door middel van het vaststellen van een bestemmingsplan. In een dergelijk plan wordt bepaald welke gebouwen of inrichtingen op een bepaald stuk grond mogen worden opgericht. Indien u graag activiteiten wenst te verrichten die niet binnen het geldend bestemmingsplan vallen is het mogelijk om de overheid te vragen om het bestemmingsplan te wijzigen. Aan het (opnieuw) vaststellen van een bestemmingsplan kan de overheid eisen stellen. 

Daarnaast kan het zo zijn dat u door het ruimtelijke beleid van de overheid schade lijdt. Indien u bijvoorbeeld vanuit uw woning uitkijkt op een landelijk gebied kan het zijn dat de overheid in verband met de groeiende vraag naar bedrijfsterrein besluit om de bestemming van dit landelijke gebied te wijzigen in een bedrijventerrein. Als gevolg van het feit dat u niet langer een vrij uitzicht heeft maar wordt geconfronteerd met bedrijvigheid c.q. industrie, zal uw woning vermoedelijk minder waard worden. Wij kunnen als Kolkman Advocaten voor u trachten deze planschade vergoed te krijgen.

Ook kan de overheid in het kader van haar ruimtelijke beleid bijvoorbeeld besluiten dat er een nieuwe weg aangelegd dient te worden. Indien deze weg is gepland over uw grond maar u geen overeenstemming met de overheid kunt bereiken over de verkoop van deze grond, kan het zijn dat u wordt geconfronteerd met een onteigeningsprocedure. De overheid kan door middel van het toepassen van de Onteigeningswet de grond verkrijgen zonder dat u hiermee instemt.

Handhaving
Soms kan het zijn dat er onduidelijkheid is over wat er op grond van bepaalde vergunningen, bestemmingsplannen of andere regels is toegestaan. Het kan zijn dat uw onderneming wordt geconfronteerd met een overheid die wil dat u een einde maakt aan bepaalde activiteiten en handhavend tegen u gaat optreden. De overheid zal u dan aanschrijven om aan de (vermeende) overtreding van de regels een einde te maken. De overheid kan in het uiterste geval daarbij overgaan tot het opleggen van een dwangsom. Kolkman Advocaten kan namens u in overleg treden met de overheid en indien nodig bezwaar maken tegen eventueel handhavend optreden en al dan niet verbeurde dwangsommen.

Rechtmatige- en onrechtmatige daad
Daarnaast neemt de overheid ook deel aan het rechtsverkeer en het maatschappelijk leven. De overheid verricht ook (rechts)handelingen. U kunt als onderneming hierdoor schade lijden. De overheid kan bijvoorbeeld een fout maken bij een aanbestedingsprocedure waardoor u een bepaalde order niet krijgt waardoor u schade lijdt. Daarnaast kan het zijn dat de overheid een foute, onrechtmatige beslissing neemt. De overheid kan bijvoorbeeld mededelen dat iets niet is toegestaan terwijl achteraf blijkt dat dit wel binnen de geldende regelgeving past. Indien u bijvoorbeeld een perceel grond heeft waarop u bijvoorbeeld een bepaald gebouw wenst te realiseren waardoor u dit met veel winst kunt verkopen, maar de gemeente deelt u mede dat dit niet mogelijk is, waardoor u besluit de grond te verkopen. Indien korte tijd later blijkt dat de koper van de grond de door u voorgenomen plannen wel mag realiseren, dan kan het zijn dat de overheid daarvoor richting u aansprakelijk is op grond van onrechtmatige (overheids)daad binnen het bestuursrecht.

Voorlopige voorziening procedure
Tenslotte kent het bestuursrecht net als het burgerlijk recht een voorlopige voorziening procedure. Indien u wilt voorkomen dat een besluit werking krijgt voordat is beslist op uw bezwaar of beroep, kunt u indien u belanghebbende bent, middels een voorlopige voorziening procedure de bestuursrechter vragen het besluit te schorsen. U kunt een dergelijke voorlopige voorziening procedure binnen het bestuursrecht echter alleen voeren indien u een bodemprocedure voert. De voorlopige voorziening is een maatregel van tijdelijke aard en de voorzieningenrechter kan de termijn ervan bepalen.

Contact
Wilt u weten wat wij voor u en uw bestuursrecht zaak kunnen betekenen? Bel ons direct op 0546-588888 of mail uw vraag naar info@kolkman.nl.
 
 
Specialisten
spacer
spacer Kolkman Advocaten voor ondernemers | Twentepoort Oost 55a Almelo | info@kolkman.nl PRIVACY | ALGEMENE VOORWAARDEN | LINKS | DISCLAIMER
Om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op onze website maken we gebruik van Google Analytics. Deze informatie verzamelen we met behulp van cookies.
Meer informatie    
   AKKOORD