Faillissementen natuurlijke personen
Faillissementen rechtspersonen
WSNP
Dataroom
Gerechtelijke incasso
Incassoʼs
Internationale incasso
Minnelijke incasso
Uitvoeren van het vonnis
Arbeidsrecht
Bestuursrecht
Bouwrecht
Faillissementsrecht
Familierecht
Handelsrecht
Huurrecht
Intellectueel Eigendomsrecht
Milieurecht
Ondernemingsrecht
Ontslagrecht
Paardenzaken
Transportrecht

Algemene voorwaarden

 
Op alle opdrachten die door Kolkman Advocaten worden aanvaard zijn onze algemene voorwaarden van toepassing (hierna te noemen: Voorwaarden). Als u hier klikt wordt een PDF bestand geopend met deze Voorwaarden. U heeft daarvoor Adobe nodig om dit te openen. U kunt selecteren om deze Voorwaarden af te drukken of op te slaan. Een exemplaar van de voorwaarden zal u op verzoek onverwijld kosteloos worden toegezonden.

Artikel 1
1.1 Kolkman Advocaten voor Ondernemers B.V. (Kolkman Advocaten) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt de advocatuur te beoefenen.
1.2 De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Kolkman Advocaten maar ook ten behoeve van alle andere personen die voor Kolkman Advocaten werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door Kolkman Advocaten van enige opdracht zijn ingeschakeld.

Artikel 2 opdracht
2.1 Alle opdrachten van cliŽnten beschouwt Kolkman Advocaten als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin twee of meer personen een opdracht is geven, worden uitgesloten.
2.2 De cliŽnt geeft last en volmacht aan Kolkman Advocaten om in het kader van de uitvoering van de aan haar als opdrachtnemer opgedragen taak al datgene te doen en al datgene na te laten dat zij ter vervulling van die taak wenselijk of noodzakelijk acht. In deze volmacht is begrepen het voor rekening en risico van de opdrachtgever aangaan van overeenkomsten, het aangaan van vaststellingsovereenkomsten daar nadrukkelijk onder begrepen.

Artikel 3 declaraties
3.1. Kolkman Advocaten declareert in de regel maandelijks. Declaraties dienen binnen veertien dagen na declaratiedatum te worden voldaan. Bij overschijding van deze termijn is cliŽnt in verzuim.
3.2 Klachten over een declaratie dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen veertien dagen na declaratiedatum.
3.3. Een reclame of klacht als bedoeld artikel 3.2 schort de betalingsverplichting van cliŽnt niet op.

Artikel 4 Stichting Beheer Derdengelden
Alle betalingen die gedaan worden door de wederpartij en die aan de cliŽnt toekomen, worden eerst gestort op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Kolkman Advocaten (De Stichting). De Stichting is een extra zekerheid voor de cliŽnt. De Stichting beheert zijn geld en zorgt ervoor dat het zo snel mogelijk wordt uitgekeerd. De cliŽnt machtigt de Stichting onvoorwaardelijk en onherroepelijk om al hetgeen de cliŽnt aan Kolkman Advocaten verschuldigd is over te boeken naar de bankrekening van Kolkman Advocaten.

Artikel 5 aansprakelijkheid
5.1. Iedere aansprakelijkheid van Kolkman Advocaten en haar werknemers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Kolkman Advocaten afgesloten beroepsaan-sprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Een kopie van de huidige polis met voorwaarden ligt ter inzage bij het secretariaat van Kolkman Advocaten. Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het in rekening gebrachte honorarium, met een maximum vanÄ 30.000,--.
5.2. De in artikel 5.1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Kolkman Advocaten aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door de onderneming bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens-bestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. De aansprakelijkheids-beperking geldt ook indien een e-mailbericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen. De cliŽnt geeft Kolkman Advocaten het recht om per e-mail met hem en derden te communiceren, zich ervan bewust zijnde dat de vertrouwelijkheid van per e-mail verzonden informatie niet gewaarborgd is.
5.3. Kolkman Advocaten is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post koerier, dan wel per e-mail. Met bescheiden worden ondermeer bedoeld alle door cliŽnt aan Kolkman Advocaten ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevens-dragers.
5.4 Hoe dan ook is Kolkman Advocaten nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade.
5.5. De cliŽnt vrijwaart Kolkman Advocaten tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de opdracht samenhangen.

Artikel 6 werkzaamheden door derden
Bij het inschakelen van derden door Kolkman Advocaten, zal Kolkman Advocaten steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Kolkman Advocaten is echter voor eventuele tekort-komingen van deze derden niet aansprakelijk. De cliŽnt machtigt Kolkman Advocaten om algemene voorwaarden bedongen door deze derden (met eventueel aansprakelijkheidsbe-perkingen) te aanvaarden. De in artikel 5 genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden tevens voor het geval Kolkman Advocaten aansprakelijk is voor fouten van door Kolkman Advocaten ingeschakelde derden.

Artikel 7 geschillen
7.1. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.
7.2 Op de rechtsverhouding tussen Kolkman Advocaten en haar cliŽnten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
7.3 Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de Rechtbank te Almelo, tenzij de Sector kanton, ex artikel 93 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorderingen, bevoegd is.

Gedeponeerd d.d. 14 september 2012, onder nr. 32/2012 ter griffie van de Rechtbank Almelo.
 
spacer
spacer Kolkman Advocaten voor ondernemers | Twentepoort Oost 55a Almelo | info@kolkman.nl PRIVACY | ALGEMENE VOORWAARDEN | LINKS | DISCLAIMER
Om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op onze website maken we gebruik van Google Analytics. Deze informatie verzamelen we met behulp van cookies.
Meer informatie    
   AKKOORD