Faillissementen natuurlijke personen
Faillissementen rechtspersonen
WSNP
Dataroom
Gerechtelijke incasso
Incassoʼs
Internationale incasso
Minnelijke incasso
Uitvoeren van het vonnis
Arbeidsrecht
Bestuursrecht
Bouwrecht
Faillissementsrecht
Familierecht
Handelsrecht
Huurrecht
Intellectueel Eigendomsrecht
Milieurecht
Ondernemingsrecht
Ontslagrecht
Paardenzaken
Transportrecht

Algemene voorwaarden

 
Op alle opdrachten die door Kolkman Advocaten worden aanvaard zijn onze algemene voorwaarden van toepassing (hierna te noemen: Voorwaarden). Als u hier klikt wordt een PDF bestand geopend met deze Voorwaarden. U heeft daarvoor Adobe nodig om dit te openen. U kunt selecteren om deze Voorwaarden af te drukken of op te slaan. Een exemplaar van de voorwaarden zal u op verzoek onverwijld kosteloos worden toegezonden.

Artikel 1
1.1 Kolkman Advocaten voor Ondernemers B.V. (Kolkman Advocaten) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt de advocatuur te beoefenen.
1.2 De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Kolkman Advocaten maar ook ten behoeve van alle andere personen die voor Kolkman Advocaten werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door Kolkman Advocaten van enige opdracht zijn ingeschakeld.

Artikel 2 opdracht
2.1 Alle opdrachten van cliŽnten beschouwt Kolkman Advocaten als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin twee of meer personen een opdracht is geven, worden uitgesloten.
2.2 De cliŽnt geeft last en volmacht aan Kolkman Advocaten om in het kader van de uitvoering van de aan haar als opdrachtnemer opgedragen taak al datgene te doen en al datgene na te laten dat zij ter vervulling van die taak wenselijk of noodzakelijk acht. In deze volmacht is begrepen het voor rekening en risico van de opdrachtgever aangaan van overeenkomsten, het aangaan van vaststellingsovereenkomsten daar nadrukkelijk onder begrepen.

Artikel 3 declaraties
3.1. Kolkman Advocaten declareert in de regel maandelijks. Declaraties dienen binnen veertien dagen na declaratiedatum te worden voldaan. Bij overschijding van deze termijn is cliŽnt in verzuim.
3.2 Klachten over een declaratie dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen veertien dagen na declaratiedatum.
3.3. Een reclame of klacht als bedoeld artikel 3.2 schort de betalingsverplichting van cliŽnt niet op.

Artikel 4 Stichting Beheer Derdengelden
Alle betalingen die gedaan worden door de wederpartij en die aan de cliŽnt toekomen, worden eerst gestort op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Kolkman Advocaten (De Stichting). De Stichting is een extra zekerheid voor de cliŽnt. De Stichting beheert zijn geld en zorgt ervoor dat het zo snel mogelijk wordt uitgekeerd. De cliŽnt machtigt de Stichting onvoorwaardelijk en onherroepelijk om al hetgeen de cliŽnt aan Kolkman Advocaten verschuldigd is over te boeken naar de bankrekening van Kolkman Advocaten.

Artikel 5 aansprakelijkheid
5.1. Iedere aansprakelijkheid van Kolkman Advocaten en haar werknemers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Kolkman Advocaten afgesloten beroepsaan-sprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Een kopie van de huidige polis met voorwaarden ligt ter inzage bij het secretariaat van Kolkman Advocaten. Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het in rekening gebrachte honorarium, met een maximum vanÄ 30.000,--.
5.2. De in artikel 5.1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Kolkman Advocaten aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door de onderneming bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens-bestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. De aansprakelijkheids-beperking geldt ook indien een e-mailbericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen. De cliŽnt geeft Kolkman Advocaten het recht om per e-mail met hem en derden te communiceren, zich ervan bewust zijnde dat de vertrouwelijkheid van per e-mail verzonden informatie niet gewaarborgd is.
5.3. Kolkman Advocaten is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post koerier, dan wel per e-mail. Met bescheiden worden ondermeer bedoeld alle door cliŽnt aan Kolkman Advocaten ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevens-dragers.
5.4 Hoe dan ook is Kolkman Advocaten nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade.
5.5. De cliŽnt vrijwaart Kolkman Advocaten tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de opdracht samenhangen.

Artikel 6 werkzaamheden door derden
Bij het inschakelen van derden door Kolkman Advocaten, zal Kolkman Advocaten steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Kolkman Advocaten is echter voor eventuele tekort-komingen van deze derden niet aansprakelijk. De cliŽnt machtigt Kolkman Advocaten om algemene voorwaarden bedongen door deze derden (met eventueel aansprakelijkheidsbe-perkingen) te aanvaarden. De in artikel 5 genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden tevens voor het geval Kolkman Advocaten aansprakelijk is voor fouten van door Kolkman Advocaten ingeschakelde derden.

Artikel 7 geschillen
7.1. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.
7.2 Op de rechtsverhouding tussen Kolkman Advocaten en haar cliŽnten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
7.3 Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de Rechtbank te Almelo, tenzij de Sector kanton, ex artikel 93 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorderingen, bevoegd is.

Gedeponeerd d.d. 14 september 2012, onder nr. 32/2012 ter griffie van de Rechtbank Almelo.

Informatie dienstenrichtlijn


De Richtlijn 2006/123/EG en de Verordening op de Advocatuur zijn op ons kantoor van toepassing en verplichten ons om onze cliŽnten te informeren over een aantal zaken. Onderstaand treft u deze informatie aan. De informatie is een aanvulling op onze Algemene Voorwaarden en dient in samenhang daarmee gelezen te worden.

Kolkman advocaten voor ondernemers B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.) en houdt kantoor te (7609 RG) Almelo aan de Twentepoort Oost 55a.

Het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel is 06083159.

Het postadres is: Postbus 828 te (7600 AV) Almelo.

Het algemene e-mailadres van Kolkman Advocaten is: info@kolkman.nl.

Het algemene telefoonnummer is: 0546 588 888.

Alle aan het kantoor van Kolkman advocaten verbonden  advocaten zijn als advocaat ingeschreven bij Nederlandse Orde van Advocaten, te (2596 XM) Den Haag aan de Neuhuyskade 95. Het telefoonnummer van de Orde van Advocaten is: 070 Ė 3353535 en het e-mailadres is: Info@advocatenorde.nl.

De Advocatenwet en de gedragsregels van de Orde zijn van toepassing. Deze zijn te vinden onder: https://www.advocatenorde.nl/616/consumenten/regels-voor-advocaten.

Het BTW-nummer van Kolkman Advocaten is: 805977533.

Op alle overeenkomsten tot dienstverlening door Kolkman Advocaten zijn de algemene voorwaarden van Kolkman Advocaten van toepassing welke zijn te vinden op de website van Kolkman Advocaten en op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Op alle overeenkomsten tussen Kolkman Advocaten en de opdrachtgever, alsmede op alle overige met de hiervoor bedoelde samenhangende rechtsverhoudingen tussen Kolkman Advocaten en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Toepassing van internationale verdragen is nadrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen exclusief worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter. Tenzij enige dwingende wettelijke bepaling zich daartegen verzet, is in eerste instantie bij uitsluiting bevoegd de rechter van de rechtbank in het arrondissement waarin Kolkman Advocaten kantoor houdt, dus de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo.

Kolkman Advocaten heeft ten behoeve van alle bij Kolkman Advocaten werkzame professionals een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering is afgesloten via bemiddeling van AON Risk Solutions, postbus 12250, 1100 AG Amsterdam. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Hoogte dekking beroepsaansprakelijkheidsverzekering: Ä 5.000.000,-- per aanspraak per jaar met een maximum van Ä 10.000.000,-- voor de totale aanspraken in het verzekeringsjaar.

Kolkman Advocaten heeft een interne klachtenregeling en een klachtenfunctionaris - niet zijnde de behandelend advocaat Ė die met de cliŽnt over de klacht zal spreken en zal trachten het ongenoegen weg te nemen dan wel te adviseren hoe de zaak verder dient te worden opgepakt. De behandelend advocaat is verplicht de cliŽnt in voorkomend geval op de mogelijkheid van inschakeling van de klachtenfunctionaris te wijzen. De klachtenfunctionaris zal de klacht conform de kantoorklachtenregeling behandelen. De kantoorklachtenregeling te vinden is op de website www.kolkman.nl.

De uurtarieven van Kolkman Advocaten worden in de regel elk jaar aangepast. Het uurtarief wordt vastgelegd in de opdrachtbevestiging. De kosten van Kolkman Advocaten zijn gebaseerd op het geldende uurtarief vermenigvuldigd met het aantal aan de opdracht bestede uren (of gedeelten van uren), te rekenen in vaste tijdseenheden van zes minuten. Het uurtarief wordt jaarlijks per 1 januari aangepast aan de indexering. Daarnaast kunnen veranderingen in het belang van de zaak, spoedeisendheid en ervaringsjaren, specialismen leiden tot (eventueel tijdelijke) aanpassing van het overeengekomen tarief. De opdrachtgever zal tijdig van deze tariefwijziging op de hoogte worden gebracht. Reistijd wordt in rekening gebracht tegen het op dat moment geldende uurtarief. Kilometerkosten worden niet apart in rekening gebracht. Bijkomende kosten, bijvoorbeeld: deurwaarderskosten, griffierechten, kosten in verband met het opvragen van (bijvoorbeeld) uittreksels worden apart in rekening gebracht. Facturering van de werkzaamheden vindt, normaal gesproken, ťťn keer per maand plaats. Bijkomende kosten kunnen tussentijds in rekening worden gebracht. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum.

Kolkman Advocaten is een advocatenkantoor dat zich bezighoudt met juridische dienstverlening (zowel procesvoering als advieswerkzaamheden) voornamelijk op het gebied van het ondernemingsrecht, arbeidsrecht, bouwrecht en faillissementen. Bij het aangaan van de overeenkomst zal (per geval) zowel mondeling als schriftelijk de aard en indien mogelijk, de omvang van de werkzaamheden beschreven worden.
 
spacer
spacer Kolkman Advocaten voor ondernemers | Twentepoort Oost 55a Almelo | info@kolkman.nl PRIVACY | ALGEMENE VOORWAARDEN | LINKS | DISCLAIMER
Om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op onze website maken we gebruik van Google Analytics. Deze informatie verzamelen we met behulp van cookies.
Meer informatie    
   AKKOORD