Faillissementen natuurlijke personen
Faillissementen rechtspersonen
WSNP
Dataroom
Gerechtelijke incasso
Incassoʼs
Internationale incasso
Minnelijke incasso
Uitvoeren van het vonnis
Arbeidsrecht
Bestuursrecht
Bouwrecht
Faillissementsrecht
Familierecht
Handelsrecht
Huurrecht
Intellectueel Eigendomsrecht
Milieurecht
Ondernemingsrecht
Ontslagrecht
Paardenzaken
Transportrecht

Klachtenregeling insolventies

 
Artikel 1 begripsbepalingen
In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
 1. Klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens gefailleerde/ saniet jegens de curator/ bewindvoerder WSNP/ medewerker van Kolkman Advocaten over de wijze waarop Kolkman Advocaten, of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen, zich in een bepaalde aangelegenheid heeft gedragen.
 2. Klager: de persoon die een klacht indient bij Kolkman Advocaten en niet werkzaam is bij Kolkman Advocaten;
 3. Klachtenfunctionaris: de door Kolkman Advocaten aangewezen persoon die is belast met de afhandeling van de klacht;
 4. Schriftelijk: bij brief of per e-mail.

Artikel 2 toepassingsbereik
 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op de sectie Insolventies.
 2. Iedere curator en bewindvoerder WSNP van Kolkman Advocaten draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen
Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
 1. het vastleggen van een procedure om klachten van een klager binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van een klager vast te stellen;

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening
 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De curator of bewindvoerder WSNP wijst een gefailleerde of saniet erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert.
 2. Klachten ten aanzien van een curator die na behandeling niet zijn opgelost kunnen door klager desgewenst worden voorgelegd aan een andere instantie die daarvoor bevoegd is.
 3. Klachten ten aanzien van een bewindvoerder WSNP die na behandeling niet zijn opgelost kunnen door een klager schriftelijk worden voorgelegd aan de volgende instanties:
  • aan de rechter-commissaris conform artikel 317 Faillissementswet indien de klacht betrekking heeft op de inhoudelijke behandeling van een schuldsaneringsregeling;
  • aan de Raad voor Rechtsbijstand, bureau WSNP indien er sprake is van bejegeningsklachten en andere klachten die te herleiden zijn tot een gedraging die in strijd is met de Gedragscode Bewindvoerders WSNP.
   Let op: deze regeling komt niet in de plaats van de wettelijke termijnen.

Artikel 5 interne klachtprocedure
 1. Indien het kantoor wordt benaderd met een klacht, dan wordt deze klacht doorgeleid naar de meest ervaren advocaat van Kolkman Advocaten die niet zelf bij de zaak of het geschil betrokken is geweest, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris. Er wordt bij toedeling rekening gehouden met het rechtsgebied.
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de klager tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling
 1. De    klachtenfunctionaris    en    degene    over    wie    is    geklaagd    nemen    bij    de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden
 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie
 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
 3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
 4. Minimaal eenmaal per jaar worden de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.

Klaagschriften kunnen gericht worden aan:
Kolkman Advocaten – Insolventies
T.a.v. Klachtenprocedure
Twentepoort Oost 55a
7609 RG Almelo

E-mail: info@kolkman.nl
 
spacer
spacer Kolkman Advocaten voor ondernemers | Twentepoort Oost 55a Almelo | info@kolkman.nl PRIVACY | ALGEMENE VOORWAARDEN | LINKS | DISCLAIMER
Om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op onze website maken we gebruik van Google Analytics. Deze informatie verzamelen we met behulp van cookies.
Meer informatie    
   AKKOORD