Faillissementen natuurlijke personen
Faillissementen rechtspersonen
WSNP
Dataroom
Gerechtelijke incasso
Incassoʼs
Internationale incasso
Minnelijke incasso
Uitvoeren van het vonnis
Arbeidsrecht
Bestuursrecht
Bouwrecht
Faillissementsrecht
Familierecht
Handelsrecht
Huurrecht
Intellectueel Eigendomsrecht
Milieurecht
Ondernemingsrecht
Ontslagrecht
Paardenzaken
Transportrecht

Kantoorklachtenregeling WSNP

 
Artikel 1 Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:

Klacht: Iedere uitlating van ongenoegen - mondeling dan wel schriftelijk - van (of namens) een schuldenaar over de wijze waarop hij/zij behandeld is door de bewindvoerder.
Bewindvoerder: Degene die in het kader van de wettelijke schuldsanering toezicht houdt en werkzaamheden verricht ten behoeve van schuldeisers en schuldenaar.
Dossier: Een systematisch gebundelde verzameling van alle noodzakelijke gegevens over een schuldenaar.
Klachtenreglement: Het onderhavige reglement.
Klachtenformulier: Een intern door de bewindvoerder te gebruiken formulier ter uitvoering van de in het klachtenreglement vastgestelde procedure.

Artikel 2 Reikwijdte
Dit reglement is van toepassing op een ieder waarop de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is en in dit kader onder toezicht staat van een bewindvoerder in dienst van Kolkman Advocaten voor Ondernemers B.V.

Artikel 3 Behandelprocedure
I.    Indienen klacht
Een klacht dient u in eerste instantie altijd schriftelijk in te dienen bij de bewindvoerder. Hiervoor dient u gebruik te maken van het klachtenformulier.
II.    Behandeling klacht
De klacht wordt binnen twee weken na ontvangst schriftelijk door de bewindvoerder beantwoord.
III.    Bewaren
Het klachtenformulier wordt zorgvuldig opgeborgen in het dossier.

Artikel 4 Vervolgprocedure
U bent het niet eens met de wijze waarop uw klacht is afgehandeld
Indien u zich niet kunt verenigen met het antwoord van de bewindvoerder, dan kunt u zich afhankelijk van de soort klacht wenden tot de rechter-commissaris of tot de Raad voor Rechtsbijstand.

Rechter-commissaris

Heeft uw klacht betrekking op de behandeling van uw dossier, dan kunt u uw klacht schriftelijk melden bij de Rechter-commissaris die in uw schuldsanering is benoemd. De rechtbank draagt zorg voor een onafhankelijke afhandeling van de klacht.

Raad voor Rechtsbijstand

Als u een klacht heeft over een gedraging van de bewindvoerder, dan kunt u zich wenden tot de Raad voor Rechtsbijstand. De klacht moet te herleiden zijn naar een bepaling in de gedragscode. De raad beoordeelt of een klacht behandeld wordt en neemt de beslissing of de klacht gegrond of ongegrond is. Meer informatie over de klachtenregeling van de Raad voor Rechtsbijstand vindt u op de website: www.bureauwsnp.nl 
 
spacer
spacer Kolkman Advocaten voor ondernemers | Twentepoort Oost 55a Almelo | info@kolkman.nl PRIVACY | ALGEMENE VOORWAARDEN | LINKS | DISCLAIMER
Om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op onze website maken we gebruik van Google Analytics. Deze informatie verzamelen we met behulp van cookies.
Meer informatie    
   AKKOORD